זכות יוצרים

כל הזכויות לשימוש שמורות.

אתר זה כפוף לחוק האוקראיני וממוגן על ידי חקיקה לאומית ובינלאומית הנוגעת לקניין רוחני ותעשייתי. הטקסט, העיצובים, תמונות, מסדי נתונים, הלוגו, המבנה, סימני המסחר ומרכיבים אחרים של אתר זה מוגנים בזכויות הקניין רוחני והתעשייתי של Joydownload.com ו / או אלה מצדדים שלישיים שבבעלותם האלמנטים לעיל והוסמכו לכך כדין להשתמש בם באתר על ידי מילוי טופס הרישום או על בסיס ההסכמים שהוקמו עם Joydownload.com על העברת זכויות לשימוש.

כל העתקה, העברת, עיבוד, תרגום, שינוי, תקשורת ציבורית, או כל שימוש אחר בחלק מתכני האתר שבוצעו בכל צורה ובכל אלקטרוני, מכאני או אמצעים אחרים אסור בהחלט, אלא אם כן אישור מראש בכתב הוענק על ידי Joydownload.com או הצדדים שלישיים. כל הפרה של זכויות אלה עלולים להוביל למקרה שאינו שיפוטי, שיפוטי, אזרחי או פלילי, בהתאם לנסיבות.

אם אישור רשמי לא הושג, Joydownload.com אינו מעניק רישיון מכל סוג ואינו מעניק אישור לשימוש ביחס לזכויות הקניין הרוחני ותעשייתי או לכל רכוש או זכויות אחרים הקשורים לאתר זה, השירותים או התוכן שלו . ללגיטימיות של זכויות הקניין רוחני או תעשייתי בגין התכנים שסופקו על ידי משתמשים, המשתמשים האמורים אחראים באופן בלעדי.

על מנת לשמור על כל זכויות הקניין רוחני אפשריות במקרה שהמשתמש או צד שלישי חושבים כי הזכויות המשפטיות שלהם הופרו בהקשר להכללת תוכן מסוים לתוכן האתר, "info [at] joydownload.com " יש להודיע ​​בכתב על ידי שליחת הודעת דוא"ל ל- "info [at] joydownload.com ".יש לספק את המידע הבא:

א) נתונים אישיים המזהים את זהותו של בעל הזכויות שייתכן שהופרו. אם תלונה שהוגשה על ידי צד שלישי שאינו בעל זכויות היוצרים צריך לציין התפקיד שבו הוא / היא מייצגת את הבעלים החוקי.
ב) תיאור של התוכן המוגן בזכויות הקניין רוחני, ומיקומו באתר. ראיות לקיומו, הבעלות ותוקפם של זכויות קניין רוחני שהם הנושא של ההליכים.
ג) הצהרה ברורה כי הצד המתלונן יהיה אחראי בלעדי לדיוק של הפרטים ומידע המסופק בהודעה, האמורה בסעיף זה.

עודכן: 28 פבואר 2014