Информация

https://www.joydownload.com/ (“אנו”, או “Joydownload.com”) מברך אותך באתר https://www.joydownload.com/ (“אתר”), המאפשר לאנשים ללמוד על התוכנות החדשות.

 

על ידי שימוש או ביקור באתר זה, או באמצעות השירותים שלנו, התוכנות, או מוצרים (באופן כללי, "השירותים"), אתה מכיר בכך שאתה מסכים לתנאים, המגבלות ומדיניות שנקבעו בתקנון שלהלן ("תנאים"). מבין השירותים, יכולה להיות גם ההזדמנות להוריד את התוכנות או מוצרים אחרים או קישור לאתרים ("שירותים צד שלישי") שמוצעים או מסופקים על ידי הצדדים שלישיים שאינם קשורים עם Joydownload.com ("ספקים צד שלישי"). תנאים והגבלות אלה אינן חלים (ואין אנו אחראים) לשירותים של ארגונים אחרים, ותנאים אלה לא חלים על פעולה המעשית של ספקי צד שלישי כאמור. בעת שימוש בשירותים של צדדים שלישיים, אתה צריך לקרוא את המונחים הרלוונטיים בנוגע לשימוש באתרי האינטרנט של צד שלישי, תוכנות, או מוצרים, לרבות הסכם רישיון למשתמש קצה ("EULA").

 

1. אישור

 

1.1          כדי להשתמש בשירותים, עליך להסכים תחילה לתנאים אלה. אתה לא יכול להשתמש בשירותים אם לא מקבל את התנאים.

 

1.2          אתה מסכים לתנאים הללו על ידי שימוש בפועל בשירותים. אתה מבין ומסכים כי Joydownload.com ישקל את השימוש בשירותים כקבלת התנאים מעת התחלת השימוש.

 

1.3          אתה לא יכול להשתמש בשירותים ולא תוכל לקבל את התנאים אם אתה מתחת לגיל שלוש עשרה (13) שנים, או אם אתה אינו מורשה להשתמש או לקבל שירותים על פי חוקי ארצות הברית או כל יחידה מנהלית טריטוריאלית אחרת, כולל המדינה בה אתה מתגורר או ממנה אתה משתמש או מקבל גישה לשירות.

 

2.            שימוש בשירותים

 

2.1          אתה מסכים להשתמש בשירותים אך ורק למטרות מותרות על ידי תנאים אלה וכל חוקים החלים, תקנות, או פעילויות מקובלות, וגם העקרונות בכל תחום שיפוט רלוונטי (כולל חוקים המסדירים את היצוא או יבוא של נתונים או תוכנות לתוך או מארצות הברית או יחידות מנהליות טריטוריאליות רלוונטיות אחרות).

 

2.2          אתה מסכים שלא תהיה:

 

(א) לעסוק בכל פעילות הפוגעת או מפריעה לביצוע שירותים, לעבודה או למערכות המחוברות לשירותים, או שעליהם השירותים מבוססים;

 

(b) לפגוע ל-Joydownload.com או למשתמשים בו בכל דרך; או

 

(c) להשתמש באתר בכל אופן העשוי לפגוע באתר, להוביל לאי-התאמה, עומס יתר או לפגוע ביציבות האתר.

 

2.3          אם כן הדבר לא הותר במפורש על ידי Joydownload.com או ספק של צד שלישי, כהגדרתו לעיל, אתה מסכים לא לשחזר, לא לשכפל, לא להעתיק, לא למכור, או לא לסחור את השירותים לכל מטרה שהיא.

 

2.4          אתה מסכים שאתה אחראי בלעדי וכי Joydownload.com לא יהיה אחראי כלפיך או לכל צד שלישי על כל הפרה של ההתחייבויות שנקבעו בתנאים אלה (כולל הפרה כל התחייבויות שיש לך ביחס לשירותים של צד שלישי), ולכל התוצאות (כולל כל אובדм או נזק שיכול לנבוע ל-Joydownload.com) בעקבות כל הפרה כזו.

 

3. שינויים בתנאים; עדכונים

 

3.1          אתה מאשר ומסכים שאופן ואופי השירותים שמספקים על ידי Joydownload.com, עשויים להשתנות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.

 

3.2          אתה מאשר ומסכים כי Joydownload.com עלול להפסיק (באופן קבוע או זמני) את מתן השירותים לך או לכל המשתמשים (או רכיבים, או תוכנות כשירותים, כולל כל שירותים של צד שלישי), בדרך כלל בשיקול דעתם ה-Joydownload.com ללא הודעה מוקדמת.

 

3.3          אתה יכול בכל עת להפסיק את שימוש בשירותים. אם התקופת השימוש אינה מפורטת בהסכם נפרד בין Joydownload.com עם ספק של צד שלישי, אתה לא חייב להודיע ל-Joydownload.com על הפסקת שימוש בשירותים.

 

3.4          התוכנה שבה אתה יכול להשתמש, להוריד או להתקין מהשירותים עשויה מעת לעת באופן אוטומטי להוריד ולהתקין עדכונים מ-Joydownload.com. עדכונים אלו מיועדים לשפר, לייעל ולפתח את השירותים, הם יכולים להיות בצורת תיקוני באגים, פונקציות משופרות, מודולי תוכנה חדשים וגרסאות חדשות לגמרי. אתה מסכים לקבל עדכונים כאלו (ומרשה ל-Joydownload.com לספק אותם) כחלק משירותים.

 

4.            מדיניות פרטיות

 

4.1          הנך מסכים למדיניות הפרטיות של Joydownload.com, הניתנים באינטרנט בקישור הזה https://www.joydownload.com//info/privacy-policy.html, כי המדיניות יכולה לשנות לאורך זמן.

 

4.2          אם יהיו עשוים שינויים משמעותיים במדיניות הזו, ההודעה תהיה בקישור https://www.joydownload.com//info/privacy-policy.html, עם כל שינוי במדיניות זו, המדיניות המעודכנת תפורסם בקישור שלמעלה או על הקישור החלופי. Joydownload.com ממליץ לך לבדוק מעת לעת את הגרסה העדכנית ביותר של המדיניות.

 

5. תוכנות ושירותים של צד שלישי

 

5.1          כחלק מהשירותים אתה תוכל להוריד, להתקין, לקבל גישה או להשתמש בתוכנות, מוצרים או שירותים הניתנים על ידי ספקי צד שלישי (שירותי צד שלישי). הגישה או השימוש בשירותי צד שלישי עשויים להיות כפופים לזכויות הקיימות של ארגוני צד שלישי, לתנאים בגין שירותים כאלה של צדדים שלישיים, ויכולים לדרוש ממך להסכים לתנאים נוספים של שימוש לגישה כזו או שימוש, כולל האימוץ של הסכם רישיון נפרד למשתמש קצה (EULA).

 

5.2          אתה מאשר ומסכים כי Joydownload.com אינו אחראי לכל תוכן באתר, תוכנות, מוצרים או שירותים בגין שירותים של צד שלישי.

 

5.3          אתה מאשר ומסכים כי Joydownload.com אינו נותן אישור או ערבות, אינו נוטל על עצמו ולא יהיה אחראי ביחס לך או לכל אדם אחר על שירותי צד שלישי כלשהו, ואתה משתמש בשירותי צד שלישי על אחריותך בלבד.

 

5.4          אתה מאשר ומסכים כי הגישה שלך או שימוש בשירותי צד שלישי עלולה להוביל לחילופי מידע בין המערכת שלך ולשירותי צד שלישי בדרך, שתנאי שימוש אלה או מדיניות פרטיות של Joydownload.com, אינם חלים בה, והזכויות שלך לגבי פרטיות, בנסיבות כאלה יחולו אך ורק על ידי תנאי שימוש ומדיניות פרטיות, אם יש בכלל, של שירותי הצד השלישי.

 

6. זכויות קניין

 

6.1          אתה מאשר ומסכים כי Joydownload.com, מעניקי הרישיונות של Joydownload.com או ספקי שירות הצד שלישיים הם בעלים של כל הזכויות המשפטיות, זכויות קניין ורכוש ביחס לשירותים, כולל כל שירותי צד שלישי, הניתנים בשירותים או באמצעות השימוש בשירותים, וכולל כל זכויות קניין רוחני ביחס לשירותים או לשירותי צד שלישי (בין שהזכויות אלו רשומות ובין שלא, ובכל המקום בעולם זכויות אלו יכולות להתקיים).

 

6.2          שום דבר בתנאים אלה לא מספק זכות להשתמש בכל שמות מסחריות, סימנים מסחריים, תווים מיוחדים, לוגו, שמות דומיין, ותכונות ייחודיות אחרות של מותג Joydownload.com.

 

6.3          אתה מסכים לא להסיר, להסתיר, או לשנות כל הודעות על זכויות קניין (כולל הודעות על זכויות יוצרים וסימני מסחר), שיכולות להיות כלולות בשירותים או שתצורפנה להם.

 

6.4          כל שמות מסחריים, סימני מסחר, סימני שירות, לוגו, שמות דומיין, או בתכונות מותג אחרות המשמשות ב\או הנוגעים לשירותי צד שלישי (סימני צד השלישי), שזמינים באמצעות השירותים הם רכושם של ספקי צד שלישי או מעניקי הרישיונות שלהם. אם אתה לא היה מורשה במפורש בכתב על ידי ספקי צד שלישי או על ידי מעניקי הרישיונות שלהם מטעמם בהתאמה, אתה לא תשתמש ולא יהיה לך שום זכויות לסימנים של צד שלישי כלשהו. אתה מסכים שאתה לא תשתמש בשם המסחרי, סימני מסחר, תווים מיוחדים, לוגו, שם דומיין או אלמנט הבחנה אחר של המותג של חברה, עסק או ארגון, בכל דרך, או מתוך כוונה, שעלולים לגרום בלבול לגבי הבעלים או מורשה משתמש של שמות, סימנים, לוגו או אלמנטים ייחודיים כאלה.

 

7. רישיון מJoydownload.com

 

7.1 חוץ משירותי צד שלישי, שזכויותיהם מוסדרות על ידי כל הסכמים בנוגע לתנאי שימוש, שנכרתו עם ספקי צד שלישי של מוצרים, תוכנות או שירותים כאלה, Joydownload.com מעניק לך רישיון מוגבל, אישי, בלתי ניתן להעברה ולא בלעדי לשימוש בשירותים הניתנים על ידי Joydownload.com.

 

7.2 אינך רשאי (ואינך רשאי להתיר לאחרים) להעתיק, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה לאחור, הידור לאחור או לנסות באופן אחר להפיק את קוד המקור של השירותים או כל חלק ממנו, אלא אם כן הותר במפורש על ידי Joydownload.com בכתב או כנדרש על פי חוק.

 

7.3 אתה לא יכול להעביר (או להעניק רישיון משנה) את זכויות השימוש בשירותים, או להעביר כל חלק מזכויות השימוש בשירותים.

 

8. תוקף וסיום ההסכם

 

8.1          תנאים יחולו עד להשלמת הפעולות שלהם על ידך או על ידי Joydownload.com, כהגדרתו להלן.

 

8.2          אתה רשאי לסיים תנאים אלה בכל עת, בתנאי שאתה מפסיק כל השימוש בשירותים לאחר סיום כזה. עם הסיום אתה תהיה להרוס או להסיר את כל העותקים של כל תוכנה של Joydownload.com המסופקות לך על פי השירותים, ובלבד שכל שימוש נוסף של שירותי צד שלישי, כולל תוכנות המסופקות בהתאם לשירותי צד שלישי, ימשיך להיות נשלטים על ידי תנאי שימוש או EULA, שנכרתו עם הספק של הצד השלישי בהתאמה של תוכנה או שירות כזה.

 

8.3          הזכויות שלך על פי הסכם זה יסתיימו באופן אוטומטי ללא הודעה מוקדמת אם אתה מפר כל תנאי מתנאי שימוש אלה. Joydownload.com רשאי לסיים באופן מיידי את התנאים הללו, וכן כל שימוש או גישה לשירות בכל עת, גם במקרה שבו Joydownload.com צופה כי השירותים או בשימושם עלולים להוביל להפרה או פגיעה בזכויות צד שלישי או לתלונות. סיומו של הסכם זה יחול גם לגרום להפסקת הזכויות והרישיונות שניתנו לך על פי מסמך זה.

 

8.4          הפסקת תנאים אלה לא תשפיע על הזכויות משפטיות וחובות שאתה ו-Joydownload.com השתמשתם והייתם כפופים להן (או שהצטברו במהלך תקופת תנאים אלה), או ממשיכים לזמן בלתי מוגבל, והתנאים של 9, 10 ו13.6 ימשיכו לחול ללא הגבלת זמן.

9. ויתור של כתבי אחריות

 

9.1          שום דבר בתנאים אלה לא ימנעו או יגבילו את האחריות או חבות של Joydownload.com על נזק שלא ניתן לשלול משפטי או לגבול על פי חוק החל. תחומי שיפוט מסוימים אינו מתירים שלילת אחריות או תנאים מסוימים, ההגבלות או שלילה של חבות בגין אובדן או נזק הנגרם עקב רשלנות, הפרת חוזה או הפרת תנאים מרומזים, או נזקים מקריים או תוצאתי. לפיכך, רק הגבלות חוקיות יחולו עליך, והאחריות של Joydownload.com תהיה מוגבלת למידה המרבית המותרת על פי דין.

 

9.2          אתה מבין ומסכים שהשימוש שלך בשירותים הוא על אחריותך הבלעדית וכי שירותים מסופקים “כפי שהם” ו “לפי זמינות.”

 

9.3          בפרט, Joydownload.com, חברות הבת שלו ושותפותיו, מעניקי הרישיונות שלו לא מצהירים ולא מתחייבים כי:

 

(א) השימוש בשירותים יתאים לדרישותיך ;

 

(ב) שימוש בשירותים יהיה ללא הפרעה, במועד, מאובטח או נקי משגיאות;

 

(ג) כל מידע המתקבל כתוצאה משימוש שלך בשירותים יהיה מדויק או אמינות; ו

 

(ד) הפגמים בפעולה או בפונקציונליות של התוכנות המסופקות עבורך כחלק מהשירותים יתוקנו.

 

9.4          כל תוכנה או חומר אחר הורדה או השגה באמצעות השירותים נעשו בשיקול דעתך וסיכון, ואתה תשא באחריות בלעדית לכל נזק למערכת המחשב שלך או למכשיר אחר, ולאובדן נתונים שנובעת מההורדה של כל תוכנה מסוג זה או חומר אחר.

 

9.5          אין הודעה או מידע, בעל פה או בכתב, המתקבלים מ-Joydownload.com או בזמן השימוש בשירותים לא נותנים אחריות כלשהי, אם בכלל לא צוינו בתנאים מפורש.

 

9.6           Joydownload.com מתנער מכל כתבי אחריות או תנאים אחרים, מפורשים או משתמעים, לרבות, אחריות ותנאים של סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי הפרה מכללא.

 

10.          הגבלת החבות

 

10.1 על פי סעיף 9.1 שלעיל, אתה מבין ומסכים כי Joydownload.com, חברות בנות וקשורות, ומעניקי הרישיונות שלו אינם אחראים עבור:

 

(א) כל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד, תוצאתי או סטנדרטי שנגרם על ידך, ללא קשר לסיבה או כל פירוש של אחריות. רשימה זו צריכה לכלול, ללא הגבלה, כל אובדן של רווחים (שנגרם ישירות או בעקיפין), אובדן של מוניטין או מוניטין העסק, אובדן כלשהו של נתונים, עלות רכישה של מוצרים או שירותים חלופיים, או אובדן מוחשי אחר; או

 

(ב) לכל אובדן או נזק שעלול להיגרם לך, כולל, אובדן או נזק כתוצאה מכל שינויים ש-Joydownload.com עשוי לבצע בשירותים, או מכל הפסקה לצמיתות או באופן זמני במתן שירותים (או כל תכונה במסגרת שירותים).

 

10.2 ההגבלות לגבי החבות של Joydownload.com עבורך בפסקה 10.1 שלעיל יחולו, ללא קשר בין אם היה מודע Joydownload.com לאפשרות של אובדן כגון זה ובין אם לאו.

 

11.         הודעות DMCA

 

11.1 מדיניות של Joydownload.com להגיב להודעות בדבר הפרה לכאורה של זכויות יוצרים העומדים בחוק קניין הרוחני הבינלאומי (כולל Digital Millennium Copyright Act בארצות הברית) ולסיים את החשבונות של עבריינים חוזרים ונשנים. הודעות בדבר הפרה לכאורה כזה יש לשלוח בדוא"ל לסוכן זכויות יוצרים של https://www.joydownload.com/

 

12.          שינויים בתנאים

 

12.1 Jייתכן ש-Joydownload.com יבצע שינויים בתנאי שימוש אלה מעת לעת על מנת לספק תנאים מתוקנים או נוספים. עת ביצוע השינויים, Joydownload.com יספק גרסה מעודכנת של תנאים אלה לזמין בקישור https://www.joydownload.com//info/term-of-use.html. אתה מבין ומסכים שאם תמשיך להשתמש בשירותים לאחר התאריך העדכון או התיקון, Joydownload.com יתייחס לשימוש בשירותים כקבלת התנאים המעודכנים.

 

13. הוראות אחרות של תנאים

 

13.1 התנאים יוצרים את הסכם משפטי מלא בינך ובין Joydownload.com ולמפקחים על השימוש בשירותים (לא כולל שירותים ש-Joydownload.com יכול לספק לך בהסכם כתוב נפרד), ולהחליף לחלוטין את כל הסכמים קודמים בינך לבין Joydownload.com ביחס לשירותים.

 

13.2 אתה מסכים ש-Joydownload.com יוכל לספק לך הודעות, לרבות הודעות שנוגעות לשינויים בתנאים, בדוא"ל, בדואר רגיל או על ידי הודעה באתר האינטרנט.

 

13.3 אתה מסכים שאם Joydownload.com לא יפעיל או יאכוף זכויות משפטיות או משפטי שכלולים בתנאים (או ל-Joydownload.com יש יתרון במסגרת כל חוק הישים), זה לא יהיה ויתור פורמלי של Joydownload.com, ושזכויות או פתרונות אלה יהיו זמינים עבור Joydownload.com.

 

13.4 אם בית דין פועל בהתאם למשפט המקובל ובעל סמכות שיפוט, קובע שאחד מהתנאים אינו חוקי, אזי תנאי זה יוסר מהתנאים מבלי להשפיע על שאר חלקים. שאר הוראות של תנאים ימשיכו להיות תקף וניתן לאכיפה.

 

13.5 אתה מאשר ומסכים שכל חבר בקבוצת החברות שבהן Joydownload.com מנהל, יהיה מוטב צד שלישי ביחס לתנאים ושחברות אחרות אלו יהיו רשאיות להשתמש ולסמוך על כל הוראה של תנאי שימוש אלה, שמעניקים זכויות של חברות כאלה. בנוסף, כל אדם או חברה אחרים לא יוכלו להיות מוטבי צד שלישי על פי תנאים אלה.

 

13.6 תנאים אלה והיחסים שלך עם Joydownload.com על פי תנאים אלה יהיו כפופים לחוקים של קליפורניה מבלי להתייחס לעקרונות של ברירת הדין. Joydownload.com מסכים לסמכות השיפוט הבלעדית של בתי המשפט ממוקמים במחוז סן דייגו, קליפורניה, לשם פתרון כל סכסוכים משפטיים הנובעים מתנאים אלה. למרות זאת, אתה מסכים ש-Joydownload.com שומר לעצמו את הזכות להגיש בקשה לצו מניעה (או אמצעים דומים פתרונות משפטיים דחופים) בכל תחום שיפוט.